KVM CONSULT – ADVIES EN ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU

Advies en ondersteuning

De dienstverlening van KVM consult beperkt zich niet tot het adviseren en ondersteunen van bedrijven met een gecertificeerd zorgsysteem. Ook bedrijven die niet beschikken over een gecertificeerd zorgsysteem kunnen gebruik maken van de diensten van KVM consult. Op deze pagina treft u enkele voorbeelden van diensten en producten van KVM consult.

Het inventariseren van bedrijfsrisico’s

Elk bedrijf wordt voortdurend geconfronteerd met risico’s die de continu├»teit van het bedrijf bedreigen. Ook op het gebied van kwaliteit, veiligheid en/of milieu kunnen dergelijke risico’s aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een niet geborgde productkwaliteit of een (tijdelijk) haperende dienstverlening, die kunnen leiden tot onnodig verlies van klanten. Ook bedrijfsongevallen en calamiteiten kunnen ernstige gevolgen hebben, zowel op sociaal als financieel gebied. Productiebedrijven dienen door de aard van hun werkzaamheden hiernaast rekening te houden met de risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsgerelateerde be├»nvloeding van het milieu.

Voor het beheersen van risico’s is het vanzelfsprekend noodzakelijk de risico’s te kennen. In de regel geldt hierbij dat vroegtijdig onderkende risico’s veelal met relatief eenvoudige maatregelen te beheersen zijn. Voor het tijdig signaleren van risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu kan periodiek een risico inventarisatie worden uitgevoerd. Hiermee worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Na evaluatie van de risico’s kunnen voor de significante risico’s (preventieve) maatregelen worden getroffen. Deze kunnen zich richten op het verkleinen van de kans dat een risico optreedt of op het verkleinen van het effect van een risico.

Met behulp van de KVM-scan kan bij kleine bedrijven een goed beeld worden verkregen van de belangrijkste risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

 

De KVM scan bestaat uit twee modules, namelijk:

een basismodule die zich met name richt op risico’s op het gebied van kwaliteit alsmede op algemene risico’s die voortvloeien uit de Arbowetgeving. Bij bedrijven met voornamelijk kantooractiviteiten kan veelal worden volstaan met de basismodule.

een aanvullende module die zich richt op risico’s op het gebied van veiligheid en milieu bij onder andere productiewerkzaamheden en onderhoud. De aanvullende module is voornamelijk relevant voor productiebedrijven.

De KVM-scan neemt afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en het aantal modules 1 tot 2 dagen in beslag en wordt samen met een vertegenwoordiger van het bedrijf uitgevoerd. De bevindingen van de KVM-scan worden beknopt gerapporteerd. Voor gesignaleerde risico’s worden adviezen opgenomen en aanbevelingen gedaan over mogelijke maatregelen en/of vervolgacties.

Voor bedrijven die certificering overwegen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en/of milieu kan een uitgebreide scan worden uitgevoerd, die tevens inzicht geeft in hoe ver het bedrijf gevorderd is met het implementeren van de eisen van de desbetreffende norm. Een dergelijke scan is maatwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KVM consult.

Het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen

Bij veel bedrijven zijn in de loop van de jaren diverse wijzigingen doorgevoerd in de (productie)processen. Hierdoor verlopen individuele processen niet altijd meer efficient en zijn de verschillende processen binnen een bedrijf niet altijd meer optimaal op elkaar afgestemd. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen die niet altijd worden onderkend, bijvoorbeeld omdat door veel mensen wordt geaccepteerd “dat het nu eenmaal zo is” of omdat de weerstand tegen verandering groter is dan de wil tot verbetering.

KVM consult kan u ondersteunen met het analyseren van bedrijfsprocessen en voorstellen doen ter verbetering van de beheersbaarheid van processen of verhoging van de effectiviteit. Dit kan zowel een individueel proces betreffen als een groep samenhangende processen die elkaar onderling beinvloeden. De aanpak en werkwijze hierbij zijn vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de aard en omvang van de bedrijfsprocessen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KVM consult.

Veiligheidsladder NEN

Vanuit ProRail is het initiatief genomen om te komen tot een Veiligheidsladder, welke per 01-01-2013 verplicht wordt voor spooraannemers en vervolgens wordt uitgerold voor alle ProRail erkende bedrijven (ingenieursbureaus, kabelaannemers en boorbedrijven en werkplekbeveiligers). Het beheer van de veiligheidsladder is thans ondergebracht bij de NEN waarmee de Veiligheidsladder toegankelijk is voor alle branches.

De veiligheidsladder richt zich op het verminderen van ongevallen door verbetering van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag van alle niveaus binnen een organisatie (directie, management, eerstelijnsmanagers en uitvoerenden), maar ook op onderaannemers en ingeleend personeel.

De veiligheidsladder bevat 5 treden. Elk bedrijf met een ladderambitie die een selfassesment heeft uitgevoerd, bevindt zich automatisch op trede 1 van de ladder. Om een hogere laddertrede te bereiken dient aan diverse eisen te worden voldaan. De eisen zijn ingedeeld in 6 bedrijfsaspecten die elk diverse criteria kennen waarop kan worden gescoord. Op basis van de score wordt de laddertrede bepaald. Het hieruit resulterende Veilig Bewust Certificaat geeft de behaalde laddertrede, en kan een fictief gunningsvoordeel bieden bij aanbestedingen. Deze kan oplopen tot maximaal 10%.

Meer informatie over de Veiligheidsladder vindt u op de website van de Veiligheidsladder (NEN).

KVM consult kan uw bedrijf ondersteunen met het analyseren en in kaart brengen van gedragsaspecten binnen uw organisatie die van belang zijn voor het verbeteren van het veiligheidsgedrag en het behalen van een voldoende ladderscore, en vervolgens uw bedrijf begeleiden of coachen bij het invoeren en/of verbeteren van bedrijfsprocessen die van belang zijn voor de Veiligheidsladder.

Neem voor meer informatie contact op met KVM consult.

ARBO en veiligheidskundige ondersteuning van de preventiemedewerker

Elk bedrijf heeft te maken met de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowetgeving. Met name bij kleine bedrijven is echter vaak niet bekend welke eisen uit de Arbowetgeving precies van toepassing zijn. Tevens ontbreekt soms de kennis en de capaciteit om de eisen te vertalen naar praktische oplossingen waarmee aan de verplichtingen kan worden voldaan. Verder dient elk bedrijf te beschikken over een preventiemedewerker. Het kennisniveau van de preventiemedewerker volgt uit de RI&E. Indien de preventiemedewerker niet over voldoende kennis beschikt dient deze zich te laten ondersteunen door een (externe) deskundige.

KVM consult kan uw bedrijf adviseren en ondersteunen op het gebied van Arbozorg en specifiek zorg dragen voor de veiligheidskundige ondersteuning van de preventiemedewerker (op MVK-niveau). Activiteiten in dit kader zijn bijvoorbeeld:

  • het uitvoeren van / begeleiding bij de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • het uitwerken van het Plan van Aanpak
  • de jaarlijkse evaluatie van het Plan van Aanpak
  • ondersteuning bij het uitvoeren van acties uit het Plan van Aanpak
  • het opstellen van een bedrijfsnoodplan
  • het geven van voorlichting en instructie op veiligheidskundig gebied
  • algemene veiligheidskundige ondersteuning

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid contact op met KVM consult.